Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 

Trân trọng.

Loại xe khác