CBTT vê việc cổ phiếu công ty tăng 5 phiên liên tiếp

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 CBTT giải trình về giá cổ phiếu DAS_

Trân trọng

Loại xe khác