Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023

 QĐ vv triệu tập ĐHĐCĐ 2023

2. Các tài liệu đính kèm

CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ 2023

HĐQT PVM-DAESCO
Trân trọng.

Loại xe khác