CBTT vv chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2023

Trân trọng.

Loại xe khác