CBTT về việc bổ sung nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT vv bổ sung nội dung trình tại Đại hội CĐ 2022

Trân trọng.

Loại xe khác