CBTT vv nhận đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Trần Đình Dũng

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT vv từ nhiệm TV HĐQT của Ông Trần Đình Dũng

Trân trọng.

Loại xe khác