CBTT về việc Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để TH quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022

Trân trọng.

Loại xe khác