TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2021 ( xin CB lại do lỗi trang web )

$2. Chương trình ĐHĐCĐ 2021

$3. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

$4. Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng nhiệm vụ 2021-2025

Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ 2021

$5. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng SXKD năm 2021

$6. Báo cáo hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2016-2020 tại ĐHĐCĐ 2021

$7. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

$8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

$9. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS, TK HĐQT năm 2020

$10. Tờ trình thông qua điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021

$11. Tờ trình lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

$12. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

$13. Dự thảo Điều lệ Công ty 2021

$14. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

$15. Dự thảo Quy chế quản trị về nội bộ Công ty

$16. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế HĐQT

$17. Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT 2021

$18. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế BKS

$19. Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS 2021

$21. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025

$22. Đơn đề cử thành viên HĐQT

$23. Đơn xin ứng cử vào HĐQT

$24. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT

$25. Mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên HĐQT

$26. Phiếu bầu thành viên HĐQT

$27. Đơn xin ứng cử vào BKS

$28. Đơn đề cử thành viên BKS

$29. Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên bầu vào BKS

$30. Mẫu sơ yếu lí lịch ứng viên BKS

$31. Phiếu bầu thành viên BKS

$32. Giấy xác nhận tham dự họp ĐHCĐ

$33. Giấy ủy quyền cá nhân

 

Loại xe khác