THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CT NĂM 2020 BẰNG TIỀN. BAN THAY THE

Kính mời quí CĐ xem và down load tại đây:

TB CBTT và TB VE NGÀY DK CC QUYEN CHI TRẢ CT 2020. BAN THAY THE.

Trân trọng

Loại xe khác