THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ( Lần 2)

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (Lần 2)

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác