QUYẾT ĐỊNH HOÃN ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời quí Cổ Đông xem và dowload tại đây:

Quyết định HĐQT vv hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác