THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác