BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán)

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính mời quí cổ đông xem và download theo file đính kèm dưới đây:

BaoCaoTaiChinh2019 Đakiemtoan.

HĐQT PVM- DAESCO

Loại xe khác