NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

HĐQT PVM- DAESCO

Loại xe khác