CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

TAI LIEU DAI HOI CĐ 2019

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác