Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

Kính mời quí cổ đông xem và download theo file đính kèm dưới đây:

Báo cáo tài chính năm 2018 da ky

 

HĐQT PVM DAESCO.

Loại xe khác