QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH

2018

QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ CHI NHÁNH

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MẤY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

2018

NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA QUY CHẾ QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MẤY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT ĐĂNG KÝ NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CỔ PHIỂU DAS TRÊN SÀN UPCOM

2018

NGHỊ QUYẾT ĐĂNG KÝ NGÀY ĐẦU TIÊN GIAO DỊCH CỔ PHIỂU DAS TRÊN SÀN UPCOM

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2018

NGHỊ QUYẾT GIẢI THỂ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Xem chi tiết tại đây

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Xem chi tiết tại đây

TRÍCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2009

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

2018

NGHỊ QUYẾT CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

Xem chi tiết tại đây

NGHỊ QUYẾT CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

2018

NGHỊ QUYẾT CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Xem chi tiết tại đây