TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

2016

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

Xem chi tiết tại đây

TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

2018

TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Xem chi tiết tại đây

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

2018

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

Xem chi tiết tại đây

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2007

2018

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2007

Xem chi tiết tại đây

Phụ Lục III Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2014

2018

Phụ Lục III Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2014

Xem chi tiết tại đây

PHỤ LỤC II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2018

PHỤ LỤC II BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Xem chi tiết tại đây

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Xem chi tiết tại đây

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

2018

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2013

Xem chi tiết tại đây

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

2016

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Xem chi tiết tại đây