TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

27-07-2018

TỜ TRÌNH CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016

TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

27-07-2018

TỜ TRÌNH THÔNG QUA KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

27-07-2018

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2015

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2007

27-07-2018

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN TÀI KHÓA 2007

Phụ Lục III Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2014

27-07-2018

Phụ Lục III Báo Cáo Tình Hình Quản Trị Công Ty 2014