CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ; NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch CP Ông Nguyễn Thơi. KTT cty; người UQ CBTT

Trân trọng

Loại xe khác