Quyết định triệu Đại hội và thông báo mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2024

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Quyết định triệu tập Đại hội và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024

Trân trọng.

Loại xe khác