CBTT vv nhận được đơn từ nhiệm TV BKS của bà Lý Thị Lệ Ninh Trưởng ban và bà Phan Thị Hương - thành viên

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

CBTT vv từ nhiệm TV Ban Kiem Soat

  Trân trọng

Loại xe khác