Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

Trân trọng.

Loại xe khác