TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2016

27-07-2018

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2016

TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

27-07-2018

TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

27-07-2018

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

27-07-2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

27-07-2018

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG