TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2016

2018

TỜ TRÌNH THÔNG QUA QUYẾT ĐOÁN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG ÁN THÙ LAO HĐQT, BKS, TK HĐQT NĂM 2016

Xem chi tiết tại đây

TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

2018

TỜ TRÌNH CHẤP THUẬN BẦU THÀNH VIÊN HĐQT

Xem chi tiết tại đây

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

2018

TỜ TRÌNH thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2011

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2018

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2018

THÔNG BÁO BÁN THỎA THUẬN CỔ PHẦN CỦA SCIC TẠI CTCP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO Chốt danh sách cổ Đông để chi trả cổ tức năm 2010

2018

THÔNG BÁO Chốt danh sách cổ Đông để chi trả cổ tức năm 2010

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CTCP MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

2018

THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỦA CTCP MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

 

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỠ HỮU CHỨNG KHOÁN

2018

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỠ HỮU CHỨNG KHOÁN

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Xem chi tiết tại đây

GIẤY TRIỆU TẬP DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

2018

GIẤY TRIỆU TẬP DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

Xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 CÔNG TY CP THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ

2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ

Xem chi tiết tại đây