QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

2018

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

Xem chi tiết tại đây

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2018

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020

2018

 ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Xem chi tiết tại đây

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2007

2018

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG 2007

Xem chi tiết tại đây