QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

27-07-2018

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

27-07-2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

27-07-2018

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

27-07-2018

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ BÁN PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020

27-07-2018

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG NHIỆM KỲ 2016 - 2020