BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD NĂM 2013

2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2012 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD NĂM 2013

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD NĂM 2012

2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT - KINH DOANH NĂM 2011 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SX-KD NĂM 2012

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 PVM DAESCO

2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015 PVM DAESCO

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH

Xem chi tiết tại đây

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Xem chi tiết tại đây

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

2017

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Xem chi tiết tại đây