Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

2018

Báo Cáo Của Ban Kiểm Soát Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Phụ Tùng Đà Nẵng Tại Đại Hội Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Ban Tổng Giám Đốc

2018

Báo Cáo Ban Tổng Giám Đốc

Xem chi tiết tại đây

Bản Cân Đối Kế Toán

2018

Bản Cân Đối Kế Toán

Xem chi tiết tại đây

Đăng Ký Giao Dịch Cổ Phiếu Trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

2018

Đăng Ký Giao Dịch Cổ Phiếu Trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phẩn

2018

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phẩn

Xem chi tiết tại đây

Báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ

2018

Báo cáo kết quả chào bán cổ phần riêng lẻ

Xem chi tiet tai day

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

2018

Báo cáo kết quả giao dịch cổ đông nội bộ

Xem chi tiet tai day