QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Đấu giá bán phần vốn Nhà nước của Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Đà Nẵng

Xem chi tiết tại đây

Loại xe khác