Qui chế quản trị công ty 2018

Mời quí cổ đông xem và download tại đây :
https://drive.google.com/file/d/1LaAGE8mtmiV28-vQWqhlMcwWUPCHtCBI/view

Loại xe khác