Thông báo chi trả Cổ tức năm 2020

Kính mời quí CĐ xem và Download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2020 .

Trân trọng.

Loại xe khác