CBTT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Trân trọng

Loại xe khác