CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT CHỌN ĐON VỊ KIEM TOAN & HĐ KT năm 2020.

HĐQT-PVMDAESCO

Loại xe khác