CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ; NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_Ông Nguyễn Thơi_Kế toán trưởng

Trân trọng.

Loại xe khác